Inbreng CU met betrekking tot financiële informatievoorziening naar de raad

begroting.jpg
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 15 januari 2022 om 11:12

Inbreng CU met betrekking tot financiële informatievoorziening naar de raad

De inbreng van onze ChristenUnie-fractie leest u op onze website. Het raadsvoorstel 'Rapport gezamenlijke RKC Financiële informatievoorziening gemeenten deel 1' vindt u onderaan de pagina in de bijlagen.

Voorzitter,

In 2021 heeft de RKC heeft 2 onderzoeksvragen opgesteld aangaande de financiële informatievoorziening. Dit n.a.v. gesprekken met raadsleden en beide AudiCie. Vanavond wordt de 1e vraag behandeld: beschikken de gemeenteraden Noardeast-Fryslân en Dantumadiel over adequate, voldoende en tijdige financiële informatie om de controlerende en kaderstellende taken te kunnen uitvoeren?

Voor onze gemeenteraad is het essentieel dat zij tijdig en volledig wordt geïnformeerd over de financiële verhoudingen binnen de gemeente om hun kaderstellende en controlerende taken goed te kunnen uitoefenen. Een tijd waarin de noodzaak tot scherpe financiële keuzes zich opdringt, maakt dat nog urgenter. Het is zonder meer wenselijk dat beleid en de veelal noodzakelijke prioritering van taken, gebaseerd zijn op keuzes die op een verantwoorde manier worden gemaakt. Een eerste voorwaarde daartoe is dat de gemeenteraad adequaat wordt geïnformeerd en op een gefundeerde wijze met deze informatie weet om te gaan.

Naast het belang voor de raad, is er ook behoefte om de inwoners van onze gemeente op een begrijpelijke manier over het wel en wee van gemeentelijke financiën te informeren. Te denken valt aan de infographic met betrekking tot de begroting van een komend jaar welke in de huis-aan-huis editie streekkrant wordt gepubliceerd. Wij krijgen namelijk veel positieve reacties omtrent de infographic.

Er zijn inmiddels een aantal verbetertrajecten ingezet: uitbreiding  indicatoren om de financiële risico’s beter in beeld te brengen, opzet 'Begroting 2023' in de vorm van Zero Based Budgeting (wettelijke en boven wettelijke taken) is gestart.  Voor ons ligt nu een raadsvoorstel met een 7-tal aanbevelingen vanuit de RKC. Deze betreffen vier centrale onderwerpen: onderwijshuisvesting, kapitaalgoederen, sociaal domein en de algemene financiële situatie van de gemeente. Dit alles is het eerste deel van sturing in de informatievoorziening naar de raad.

Het 2e deel volgt in de tijd en betreft hoe de raad kennis neemt, deze verwerkt en een oordeel geeft over de kwaliteit van de financiële informatie. Onze fractie ziet met belangstelling uit naar dit deel.

Tot slot voorzitter, steunt onze fractie het raadsvoorstel en horen graag de reactie van onze wethouder op de 7 aanbevelingen.

Bijlagen

Deel dit bericht