Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2021-2024

Dokkum.JPG
ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 7 juli 2020 om 10:45

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2021-2024

Dit is de bijdrage van fractievoorzitter Klaas de Jager. De perspectiefnota 2021-2024 vindt u onderaan deze pagina als bijlage.

 

Goedemiddag College, collega Raadsleden, ambtenaren, pers, kijkers en luisteraars lokale omroep.

Ons, CU thema is: Kansen pakken om risico’s af te dekken.

Allereerst dank aan de ambtenaren voor het in korte tijd opstellen van de PPN naast alle andere goed leesbare financiële stukken. AFBEELDING: Kijk dit vogeltje eens, een huismus! Wijds uitzicht met perspectief…!? “en denkt: welke kant met ik op”? Het afgelopen jaar is er erg veel werk verzet. Harmonisatievoorstellen, herstructurering van de financiën en noem maar op. Goed nieuws. In de inleiding van deze PPN is aangegeven, dat financiële onzekerheden en afhankelijkheid van het Rijk maken dat deze PPN meer het karakter heeft van kaderstellen als opmaat naar de Begroting 2021. In tijden van onzekerheid en afhankelijkheid vraagt onze fractie zich af of er echt perspectief is. Zowel beleidstechnisch als financieel perspectief. Immers, Den Haag wil herijking uitkering gemeentefonds, korting op de Jeugdzorg en onvoldoende compensatie Corona-kosten. De bedragen liegen er niet om!. Hoe toch verder? Agelopen dinsdagavond in Nieuwsuur: “De rek is eruit en het geld is op…” klonk uit een aantal provincies en heel veel gemeenten! Moet onze gemeente de lasten dan maar bij de burger neerleggen?

Voorzitter, wij hebben behoefte aan termijnplannen en -visies. Wij willen vooruit met onze gemeente. Een voorbeeld: onze fractie heeft meerdere malen gevraagd naar een totaalplan voor de stad Dokkum. De financiële situatie noopt ons echter na te denken over de taken van de gemeente, welk soort gemeente willen wij eigenlijk zijn? Ondanks de huidige financiële situatie wil ons College toch perspectief bieden aan onze gemeente en haar inwoners. Het saneren van de financiën gaat onverminderd voort. De eerste successen zijn er. Hier staat tegenover dat wij blijvend willen gaan werken aan ruimte om ambities te verwezenlijken. Wij vinden wel dat dit met een kerntakendiscussie hoort.  

Nog steeds, voorzitter, zitten wij met tekorten in de Jeugdzorg. Voor de komende jaren zal dat ca € 1 mio/jaar extra zijn. Provinciaal en alle raadsfracties CU Fryslân hebben een brief naar Den Haag gezonden met de oproep deze korting teniet te doen. Hierbij roepen wij ons College en alle andere partijen wederom (ook in 2019) op om o.a. via de VNG in gezamenlijkheid met alle Friese gemeenten blijvend te ageren tegen de kortingen Jeugdzorg en herijking uitkering gemeentefonds bij onze rijksoverheid. Hierbij komen nu ook de kosten van de Corona-crisis.

Even een week terug in de tijd: vorige week dinsdag kreeg Gert Jan Segers van een journalist de vraag voorgelegd om een keuze te maken tussen bezuinigen en investeren. “Investeren” was het antwoord. Zo kijken wij ook tegen de financiën van NeF aan. Door te investeren zullen er ook bezuinigingen worden gerealiseerd. Een kans pakken om een risico af te dekken. Stilstand is volgens ons een achteruitgang. 

Voorzitter, terug naar de PPN: wij zijn erg blij met de reeds in gang gezette actie om vanuit onze ambtenaren/ budgethouders aangedragen te krijgen waar zij mogelijke besparingen zien. Kansen pakken! Uiteraard zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Misschien ook wel pijnlijke keuzes. Een ding staat vast: geen keuze maken is het slechtste wat wij kunnen doen. Geen beleid, is ook beleid maar dat kunnen wij onze burgers, bedrijven en organisaties niet aandoen en dat willen wij als CU al helemaal niet!. Bij ongewijzigd beleid, dus “niks doen” dreigt onze NeF portemonnee te ontsporen. Inkomsten en uitgaven dienen met elkaar in evenwicht te zijn!. Ontwikkelingen uit bestaand beleid hebben een verplicht karakter en dus onvermijdbaar. Nieuwe initiatieven zullen misschien op lange termijn gestalte kunnen krijgen. Geld wat op de plank ligt maar niets mee wordt gedaan, is “dood” geld. Over te hevelen naar de Algemene Reserves kan alleen wanneer er geen contractuele harde afspraken zijn gemaakt. Wij willen als een betrouwbare overheid functioneren. Bij ongewijzigd beleid zal er eind 2021 een magere 139K als exploitatiesaldo overblijven. Dit op een begrotingstotaal van € 150 mio (ex Dan) en voor 2022 € 940K (is met net een ½%). Wat de Covid-19 ons nog gaat kosten is de grote onbekende. Speelruimte is er in ieder geval, helaas, niet.

Toch is er perspectief: ik noem een paar zaken uit ons Ontwikkelfonds: Noordelijke entree/Panwurk, watersportdorp Kollum, Op paad lans it Waad en fonds Duurzaamheidsprojecten staat op stapel voor 2021.

Deze PPN gaat ook in op de openbare ruimte. Ruim 12 mio m2 is er in beheer. Het beheer of nalaten ervan wordt dagelijks door onze burgers ervaren. Denk aan onkruid, maaien bermen etc. Als wij als toeristische gemeente aantrekkelijk willen blijven, vraagt het beheer ook keuzes maken en durf/lef tonen.

Er wordt door bijv. CBS een moeilijke tijd voorspeld. Ook wel recessie genoemd. Onze fractie roept u als College op om bij de Begroting 2021 rekening met de zwakkeren (zowel lichamelijk als financieel) te houden.

Dit zijn groepen burgers welke het wel eens extra zwaar te verduren kunnen krijgen.

Tijdens de presentatie van de PPN 2021-2024 is afgesloten met de sheet: “Concrete voorstellen:

  1. Kennis nemen van de PPN”. 

U als College, heeft de raad geen voorstellen voor honorering van nieuwe wensen gedaan. Hieruit concluderen wij dat het u menens is om verder orde op financiële zaken te stellen en rekenen op heldere communicatie met vooral onze burgers. De kaders welke onze fractie wil meegeven voor de komende begroting zijn: verdere herstructurering financiën, geen lastenverzwaring voor burgers en bedrijven; blijven investeren en het maken van termijnplannen met een kerntakendiscussie;  

Voorzitter, ik ben bijna aan het eind van ons betoog. Graag willen wij weth. Van Esch bedanken voor zijn aandeel aan ons College. Bijna met een ongebreidelde inzet. Een man met kennis van zaken. Gedreven. Iets willen afhandelen. Niet elk burger zal even blij/tevreden zijn. Sommige zaken hadden wij ook anders zien verlopen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Tige tanke en oant sjen! Bij een afscheid hoort ook een welkom. Een warm welkom aan Mw. Hanemaaijer. Na en jaar van afwezigheid door ziekte en een moeilijke periode is het fijn dat zij gezond mag terugkeren en de handschoen weer kan oppakken! 

Tot slot wenst de fractie ChristenUnie u, ambtenaren, raad, college, dhr. Van Esch en Mw. Hanemaaijer veel wijsheid, inzicht en bovenal Gods zegen toe op uw werk en terugkomend op de mus. De mus is maar een gering vogeltje. De bedelaar onder de gevleugelde vrienden. Toch is hij bij God onder “de pannen” Wij, raad- en collegesleden zijn vogels van diverse pluimage (allen geschapen door diezelfde Schepper) en ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat vergt wel enige verdraagzaamheid. Wij danken iedereen hier aanwezig voor de fijne samenwerking en inzet en wensen jullie een goede en gezegende zomerperiode.

Klaas de Jager

Fractievoorzitter 

CU NeF

Bijlagen

Deel dit bericht