Inbreng ChristenUnie Algemene Beschouwingen Begroting 2020

ChristenUnie Noardeast-Fryslan
Door Webredactie Noardeast-Fryslân op 7 november 2019 om 18:15

Inbreng ChristenUnie Algemene Beschouwingen Begroting 2020

Goedemiddag College, collega Raadsleden, ambtenaren, pers, kijkers en luisteraars lokale omroep. Voordat ik onze beschouwingen met u deel, wil ik namens onze fractie graag eerst stilstaan bij de zieken onder ons. In het bijzonder Esther Hanemaaijer, Tineke Toren en Johan Talsma. Ook zij hadden graag bij deze bijeenkomst willen zijn. Immers, een van de belangrijkste vergaderingen van dit jaar. Wij wensen hen een spoedig herstel en snel weerzien.
................

Voorzitter,
dank aan de ambtenaren en College voor het helder opstellen van de Begroting 2020 naast alle andere financiële stukken. 04 Juli jl hebben wij onze Algemene Beschouwingen nav de PPN met u gedeeld. De wereld stond er toen anders voor dan nu. Na de zomer stop lijkt de wereld om ons heen een en al “Reboelje” en onrustig. Alles lijkt wel in rep en roer, wereldwijd: Chili, Libanon, Irak, Hongkong, maar ook dichter bij. De stikstofproblematiek, PFAS, zorg en onderwijs... Heel dicht bij: in dit huis. De financiële situatie van ons NeF huishoudboek noopte ons voor ons zomerreces hiernaar te handelen. Er is op diverse terreinen een scan (Berenschot) uitgevoerd en, gelukkig, niet zonder resultaat. Er wordt ons een sluitende begroting aangeboden waarin stevig wordt omgebogen maar tevens ook flink wordt geïnvesteerd dmv een ontwikkelfonds. De lasten zoals OZB gaan niet met procenten (vaak hoor je tussen de 8-15%) omhoog. Wij hoeven gelukkig slechts alleen inflatiecorrectie (1,5%) toe te passen.

Ondanks de huidige financiële situatie wil ons College toch perspectief bieden aan onze gemeente en haar inwoners. Eerst saneren om een gezonde financiële vitale gemeente te krijgen. Hierna gaan werken aan ruimte om ambities te verwezenlijken. Echter, saneren mag niet een doel op zich zijn. Ruimte voor ambities is een goed streven. Voorzitter, wij zijn erg blij met de resultaten zoals aangegeven in de Begrotingsscan, Quick Wins Soc.Domein, heroverwegen genomen besluiten, benchmark personele bezetting en opschonen Bestemmings Reserves. Niet alleen voor 2020 maar ook de jaren erna.

Nu ligt voor ons een evenwichtige begroting met een breed pakket aan investeringen, waar wij, als CU, ons gelukkig mee prijzen, er geheel achterstaan en het Raadsvoorstel steunen. Maar, uitgeven is 1 en zien wij ook graag gemeten en dat is 2. Voorzitter, wij spreken over een balanstotaal van ca. 153,5 mio. De vraag vanuit onze fractie is hoe toetsen wij/hoe monitoren wij de uitgaven? 2x/jaar TuRap is o.i. als controlerende taak vd Raad, te weinig. Waarom geen maandelijkse rapportage. Wij willen grip houden op uitgaven! Hiervoor wil ik graag de presentatie van onze accountant HZG in onze herinnering ophalen: "Hoe houden wij grip op..."

Toch is er bij onze fractie en in onze achterban een grote zorg. Zorg om de zorg... Komt het goed? Blijft de zorg op nivo? Worden burgers blijvend goed geholpen bij hun zorgvraag? Blijven hulpmiddelen beschikbaar? Is de boodschap (voor ons zomerreces) in Den Haag wel aangekomen en zoals u wilt, geland tussen de oren van onze parlementariërs? Komt er alsnog extra budget vrij voor bijv Jeugdzorg? Vorige week donderdag heeft de VFG (Vereniging Friese Gemeenten) een brandbrief gestuurd naar de 2e Kamer om 1-malig 600 mio te vragen. Eerdere oproepen hebben onvoldoende opgeleverd. Andere zorgen zijn: 1. of de ombuigingen in het Soc.Domein wel realiseerbaar en haalbaar zijn? In 2020 1,5 mio en de jaren daarna 4 mio./jaar. 2. Hoe frequent zal er worden gemonitord en 3. hoe wordt de Raad geïnformeerd aangaande de vorderingen?
  
Alle ambities en investeringen zullen niet 1-2-3 gerealiseerd kunnen worden. Wij moeten samen met burgers, organisaties, ambtenaren, Raad en College blijvend keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat vraagt veel van alle partijen. Ook van ons als Raad maar zal uiteindelijk leiden tot succes!
 
Tot slot wenst de fractie ChristenUnie u, ambtenaren, Raad en College veel wijsheid, inzicht en bovenal Gods zegen toe op uw werk.
Klaas de Jager
Fractievoorzitter

Deel dit bericht

Labels: